Zakochać się w sadzie.

Zakochać się w sadzie? to tylko na wiosnę